Integritetspolicy

Din integritet spelar roll. Vänligen läs det här ‘Integritetspolicy’ för mer information om hur vi samlar in, lagrar och bearbetar dina personuppgifter i övrigt.

Vilken information finns i den här Policyn

– Personen som datan gäller och Personen – Företaget – Som kontrollerar datan
– Vilken data vi bearbetar om dig
– Varför behöver vi din data?
– Användande av webbkakor (kaka, kakfil, cookies)
– Omhändertagande av din data
– Laglig grund för bearbetandet av data
– Med vem kan vi dela din data
– Dataöverföring
– Vilka är dina rättigheter
– Variationsklausul

När du kommer till vår webbsajt kan det hända att vi bearbetar dina personuppgifter. Den här ‘Integritetspolicyn’ gäller bara bearbetning av personuppgifter som äger rum på denna webbsajt och inte databearbetning på andra webbsajter, oavsett om de olika webbsajterna tillhandahålls av samma ägare. Ägaren av denna webbsajt, hädanefter ”vi”, ”oss”, ”vår”, är:

iSee AB
Org. nr: 559222-4220
Kornhamstorg 53 (1tr)
SE-111 27 Stockholm
www.isee.se

Den här Integritetspolicyn gäller från och med 2019-08-10.

Personen som datan gäller och Personen – Företaget – som kontrollerar datan

Genom att använda den här webbsajten kan det hända att du delar med dig av information som kan anses vara personuppgifter. När dina personuppgifter hanteras kan du hamna i en situation där du – personen – är föremål för hantering av personuppgifter och därmed har rätt att nyttja dina rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Eftersom det är vi som avgör anledningarna till och sättet hur dina personuppgifter kommer att hanteras på den här webbsajten är vi att anse som den part som har kontroll över dina personuppgifter. Genom att vara den part som har kontroll över dina personuppgifter har vi möjligheten att hantera och bearbeta dina personuppgifter men vi har också skyldigheten att skydda dem med största möjliga varsamhet i enlighet med gällande lagar – i synnerhet Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken data vi bearbetar om dig

Vi kan komma att bearbeta olika kategorier av din data: din elektroniska identitet (såsom IP-adress), vilken typ av webbläsare du använder, igenkänningstecken på din apparatur, vilka språk du föredrar, vilken webbsajt som hänvisade dig till vår webbsajt, samt mobil nätverksinformation. Denna information blir synlig för oss när du bestämmer dig för att använda vår webbsajt.

Du kan också komma att förse oss med information, såsom din e-postadress, när du kontaktar vår avdelning för användarhjälp. Vi använder verktyg för att bearbeta hur du interagerar på vår webbsajt, inklusive vilka sidor på vår webbsajt du besöker, samt hur du interagerar med de notifieringar vi sänder till dig.

Vi kan komma att bearbeta information vi har om hur du interagerar med andra webbsajter. Det interagerande vi kan komma att bearbeta är till exempel om du besökt en webbsajt och registrerat dig där och webbsajten tillhör en av våra partnerföretag. Vi kan också komma att bearbeta information relaterad till spel på webbsajter som kontrolleras av tjänsteföretag som tillhandahåller spel och dobbel på Internet som vi samarbetar med. Den här informationen bearbetar på en aggregerad nivå och det gör det omöjligt att avslöja din identitet. Den här typen av information är grupperade tillsammans med data genererad av andra användare. Bearbetning av data på den aggregerade nivån hjälper oss endast att producera statistik relaterad till den tjänst vi tillhandahåller.

Varför behöver vi din data?

Bearbetandet av din IP-adress gör det möjligt att avgöra den ungefärliga positionen på den apparat du använder. Vi använder den informationen för att till exempel beräkna hur många personer från en viss region som besöker vår webbsajt. Bearbetandet av annan elektronisk identifiering och platsangivelse-data kan vara nödvändig för att förse dig med innehåll som är relevant för dig – till exempel på ett språk som du föredrar eller spelrelaterade tjänster som är tillåtna i det land där du är bosatt.

All information som genereras när du besöker vår webbsajt använder vi för att förbättra din upplevelse när du besöker vår webbsajt, för att producera innehåll på vår webbsajt och för att underhålla webbsajten så att den fungerar och samtidigt förhindra alla möjliga hot mot användarna eller webbsajten. Vi använder också den typ av data vi samlar in för att mäta och förbättra effektiviteten av de annonskampanjer vi har på vår webbsajt.

Vi kan också komma att bearbeta data om dina besök och aktiviteter på våra partners webbsajter. Den typen av data tjänar till att kunna få information om och rapportera hur många av besökarna på vår hemsida som också besökte och deltog i spelaktiviteter på webbsajter som våra partnerföretag driver i syfte att tillhandahålla speltjänster. Den här informationen gör det möjligt för oss att frambringa våra inkomster.

Slutligen, för att kunna kommunicera med dig – till exempel svara på frågor – behöver vi också bearbeta data rörande ditt namn och din e-postadress.

Användande av webbkakor (kaka, kakfil, cookies)

Vi använder webbkakor i syfte att erbjuda den bästa möjliga upplevelsen för besökare av vår webbsajt. När du besöker vår webbsajt kommer din webbläsare att ta emot webbkakor från oss. Med användandet av webbkakor bearbetar vi den standardiserade logginformation som används på Internet samt detaljer avseende våra besökares beteende på vår webbsajt. Användandet av webbkakor gör det möjligt för oss att förbättra vår webbsajts funktionalitet, att marknadsföra våra produkter samt att erbjuda innehåll från tredje part. Mer information om vårt användande av webbkakor återfinns i vår ”Cookie Policy – Bestämmelse rörande webbkakor”.

Omhändertagande av din data

Vi är fast beslutna att hålla dina data uppdaterad och lagra dessa på ett säkert sätt. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att försäkra oss om att din personliga data är skyddad mot olagligt försvinnande, stöld, förvanskning, ej medgivet tillkännagivande, samt all annan olaglig form av bearbetning.

Olika nivåer av tillåten tillgång till din data används för att säkra din integritet och dina personuppgifter. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till din data, denna personal har den kompetens om data som är nödvändig för att de ska kunna fullfölja sina skyldigheter som uppkommit för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

Laglig grund för bearbetandet av data

Det ligger i vårt legitima intresse att använda din data för att utveckla och förbättra våra produkter. Din data hjälper oss att förbättra vår webbsajt så att vi kan erbjuda dig en ännu bättre upplevelse, hålla webbsajten säker, kommunicera med dig, mäta effektiviteten från annonsering samt att bättre förstå vad som gör att våra användare fortsätter att använda respektive slutar att använda våra tjänster och vår webbsajt.

Slutligen så kan det vara nödvändigt för oss att bearbeta din data för att följa lagkrav.

Med vem kan vi dela din data

Vi kan komma att dela med oss av din data till andra organisationer som arbetar som självständiga enheter och hjälper oss att tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster genom till exempel analys, utveckling och marknadsföring. Dessa enheter tillåts att bearbeta din information på det sätt som behövs för att utföra de uppgifter som delegerats till den självständiga enheten i fråga. Endast vi kan avgöra anledningen till och sättet på vilket din data kommer att bearbetas samt vilken av din data som kommer att bearbetas för att de delegerade uppgifterna ska kunna utföras. Tredjepartstjänster vi använder kan således ha en funktion som databearbetare och samarbetar med oss enligt vad som överenskommits i relevanta avtal – avtal som är anpassade för att skydda din data.

Vi kan dela din data med offentliga och rättsvårdande myndigheter när vi är skyldiga eller tillåtna att göra så enligt gällande lag.

Dataöverföring

Om vi överför din data till en enhet utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) vidtar vi alla medel för att tillgodose en adekvat skyddsnivå och säkerhetsåtgärder enligt vad som statueras i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Din personliga data kan komma att överföras:

– till en mottagare baserad i ett land som den Europeiska Kommissionen anser ha en adekvat nivå på dataskydd. Du kan hitta mer information om länder med adekvat skyddsnivå här.

– till en mottagare baserad i Amerikas Förenta Stater vid vilket tillfälle vi avser att överföra din data på ett sätt som statueras i ”Privacy Shield Program”. Du hittar mer om Privacy Shield Program här (engelska).

– till en mottagare i ett land som inte har en adekvat nivå på dataskydd. När detta är fallet kommer vi att sluta avtal om dataskydd som kommer att innehålla standardklausuler utfärdade av Europeiska Kommissionen i syfte att göra mottagaren av data skyldig att tillhandahålla en adekvat nivå på dataskyddet samt implementera lämpliga säkerhetsåtgärder enligt vad som stadgas i relevant dataskyddslagstiftning samt i synnerhet av Dataskyddsförordningen (GDPR) i relation till bearbetning av din data.

Vilka är dina rättigheter

Med hänsyn till att vi är ett företag som är baserat i Europeiska Unionen faller bearbetningen av din data under Dataskyddsförordningen (GDPR). Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att:

– Protestera mot vårt användande och bearbetande av dina personuppgifter;
– Begära rättelse eller radering av dina personuppgifter:
– Begära tillgång till dina personuppgifter
– Begära att vi begränsar vårt användande och bearbetande av dina personuppgifter; och
– Begära överföring till dig av de personuppgifter vi har på dig.

Om du har frågor eller känner dig tveksam om hur du kan få tillgång till, rätta eller radera dina personuppgifter kan du kontakta oss på:
hi@xammedia.com

Om du känner att dina rättigheter avseende dina personuppgifter har kränkts har du rätt att framföra klagomål till dina lokala myndigheter med ansvar för dataskydd. Vilken som är den relevanta myndigheten avseende dataskydd i specifika medlemsstater i Europeiska Unionen kan komma att avgöras av var du har din permanenta hemvist eller var detta påstådda dataskyddsbrott ska ha ägt rum.

Variationsklausul

Vi kan komma att förändra denna ‘Integritetspolicy’ vid olika tillfällen. Om vi gör signifikanta förändringar av kommer du att motta en notifikation om detta så att du kan granska alla förändringar innan de träder i kraft. Grundläggande förändringar är de som kan komma att påverka dina rättigheter och skyldigheter avseende bearbetningen av dina personuppgifter. De grundläggande förändringarna kan vara nödvändiga om vi lanserar nya tjänster, utvecklar nya teknologier eller bearbetar din data av skäl som hittills inte meddelats.

Mindre förändringar påverkar inte dina rättigheter och skyldigheter avseende bearbetningen av dina personuppgifter. Mindre förändringar kan inkludera organisatoriska och grammatiska förändringar för att göra det lättare att läsa och förstå. Genom att fortsätta använda vår webbsajt efter att vi publicerat den uppdaterade versionen av vår ‘Integritetspolicy’, med endast mindre förändringar, godkänner du att du är bunden av dessa uppdaterade villkor.